Sứ mệnh của tập đoàn

ECI Group hướng đến tạo ra giá trị gia tăng cho đối tác và nhân viên, thực hiện trách nhiệm đồng hành và hỗ trợ cộng đồng xã hội và không ngừng mở đường, vượt mọi thách thức để phát triển bền vững.

Lĩnh vực hoạt động

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN

Năm 1996 được đổi tên thành Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục và đến năm 2004 trở thành Công ty Bản đồ – Tranh ảnh giáo khoa. Ngày 06/05/2022 đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ECI (ECI Group Joint Stock Company)

Công ty được cổ phần hóa, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007.